Aktuellt

Vid årsmötet den 18 februari 2018 omvaldes Janne Nygren som Ordförande och Inge Johansson som Sekreterare, i två (2) år framåt. 

Peter Olofsson omvaldes som ordinarie styrelseledamot, för två (2) år framåt.

Till revisor omvaldes Gunnar Mangsgård och som revisorssuppleant omvaldes Göran Eriksson, båda på ett (1) år.

Cirkulationsföreståndare omvaldes och Peter Olofsson antar uppgiften för ytterligare ett (1) år framåt.

Till bibliotekarie omvaldes Rolf Ryding, som nu innehar tjänsten ytterligare ett (1) år framåt.

Till valberedning utsågs Rolf Ryding (sammankallande) och Antti Pelkonen, att mantla denna uppgift.

Programkommitté är vilande och ansvaret för denna punkt åligger, liksom tidigare år, styrelsen och medlemmmarna.

Gunnar Mangsgård är vår kontaktman med SFF under 2018.

Det beslutades att årsavgiften för 2019 ska vara oförändrad, således 100 kr.

Beslut togs att klubben ska deltaga vid Torshälla Marknad, Värderingsträff och vi kommer även arrangera Frimärkets Dag under hösten 2018.

Nästa möte; söndagen den 10 februari 2019, väl mött!

Vår möteslokal: