Aktuellt

Vid årsmötet den 19 februari 2017 omvaldes Lennart Pettersson som kassör, i två (2) år framåt. 

Guy Ingemar Eriksson omvaldes som ordinarie styrelseledamot, för två (2) år framåt.

Till revisor omvaldes Gunnar Mangsgård och som revisorssuppleant omvaldes Göran Eriksson, båda på ett (1) år.

Cirkulationsföreståndare omvaldes och Peter Olofsson antar uppgiften för ytterligare ett (1) år framåt.

Till bibliotekarie omvaldes Rolf Ryding, som nu innehar tjänsten ytterligare ett (1) år framåt.

Till valberedning utsågs Rolf Ryding (sammankallande) och Antti Pelkonen, att mantla denna uppgift.

Programkommitté är vilande och ansvaret för denna punkt åligger, liksom tidigare år, styrelsen och medlemmmarna.

Gunnar Mangsgård är vår kontaktman med SFF under 2017.

Det beslutades att årsavgiften för 2018 ska vara oförändrad, således 100 kr.

Rolf Ryding utsågs till klubbens nye Hedersmedlem.

Nästa möte; söndagen den 21 januari 2018, väl mött!

Vår möteslokal: