Aktuellt

Torshälla Frimärksklubb
Vid årsmötet den 24 februari 2019 omvaldes Lennart Pettersson som Kassör och Guy Ingemar Eriksson som Styrelseledamot, i två (2) år framåt. 

Martin Orbe valdes (fyllnadsval) som ordinarie styrelseledamot, för två (2) år framåt.

Till revisor omvaldes Gunnar Mangsgård och som revisorssuppleant omvaldes Göran Eriksson, båda på ett (1) år.

Cirkulationsföreståndare omvaldes och Peter Olofsson antar uppgiften för ytterligare ett (1) år framåt.

Till bibliotekarie omvaldes Rolf Ryding, som nu innehar tjänsten ytterligare ett (1) år framåt.

Till valberedning utsågs Rolf Ryding (sammankallande) och Antti Pelkonen, att mantla denna uppgift.

Programkommitté är vilande och ansvaret för denna punkt åligger, liksom tidigare år, styrelsen och medlemmmarna.

Gunnar Mangsgård är vår kontaktman med SFF under 2019.

Det beslutades att årsavgiften för 2020 ska vara oförändrad, således 100 kr.

Beslut togs att klubben ska deltaga vid Torshälla Marknad och vi kommer även arrangera Frimärkets Dag under hösten 2019.

Värderingsträffen som vi haft under några år tidigare på Torshälla Bibliotek, gör vi paus med i år (2019) och vidare beslut om fortsatt deltagande tas vid årsmötet 2020.

Nästa möte, söndagen den 23 februari 2020 (årsmöte), väl mött!

Vår möteslokal: