Aktuellt

Torshälla Frimärksklubb
Vid årsmötet den 23 februari 2020 omvaldes Janne Nygren som Ordförande i två (2) år framåt.

Till ny Sekreterare valdes Peter Olofsson, i två (2) år framåt och Thomas Lewin valdes (fyllnadsval) till Kassör för ett (1) år framåt.

Lennart Pettersson valdes (fyllnadsval) som ordinarie styrelseledamot, för två (2) år framåt.

Till revisor omvaldes Gunnar Mangsgård och som revisorssuppleant omvaldes Göran Eriksson, båda på ett (1) år.

Cirkulationsföreståndare omvaldes och Peter Olofsson antar uppgiften för ytterligare ett (1) år framåt.

Till bibliotekarie omvaldes Rolf Ryding, som nu innehar tjänsten ytterligare ett (1) år framåt.

Till valberedning utsågs Inge Johansson (sammankallande) och Antti Pelkonen, att mantla denna uppgift.

Programkommitté är vilande och ansvaret för denna punkt åligger, liksom tidigare år, styrelsen och medlemmmarna.

Gunnar Mangsgård är vår kontaktman med SFF under 2020.

Det beslutades att årsavgiften för 2021 ska vara oförändrad, således 100 kr.

Beslut togs att klubben ska deltaga vid Torshälla Marknad och vi kommer även arrangera Frimärkets Dag under hösten 2020.

Värderingsträffen som vi haft under några år tidigare på Torshälla Bibliotek, återkommer som aktivitet och beslut togs att vi ska köra träffen första lördagen i oktober 2020.

Beslut togs även att vi höjer avgiften för fikat, från tidigare 10:- till 20:-, att gälla från och med mars 2020 och framåt.


Nästa möte - SE INFORMATION HÄR.

Vår möteslokal: