Styrelse

Martin Orbe, ordförande

Peter Olofsson, sekreterare

Lennart Pettersson, kassör

Gabriella Mangsgård, styrelseledamot

Ulf Borsch, styrelseledamot

Elof Ulfves, styresleledamot

Vid årsmötet den 26 februari 2022 valdes Gabriella Mangsgård, Ulf Borsch och Elof Ulves för två (2) år framåt.
Martin Orbe (Ordförande) och Peter Olofsson (sekreterare) kvarstår ytterligare ett (1) år i sina respektive roller.

Till revisor omvaldes Gunnar Mangsgårdoch som revisorssuppleantomvaldes Göran Eriksson, båda på ett (1) år.

Cirkulationsföreståndare omvaldes och Peter Olofsson antar uppgiften för ytterligare ett (1) år framåt.

Till bibliotekarie omvaldes Rolf Ryding, som nu innehar tjänsten ytterligare ett (1) år framåt.

Till valberedning utsågs Inge Johansson (sammankallande) och Antti Pelkonen, att mantla denna uppgift.

Gunnar Mangsgård är vår kontaktman med SFF under 2023.

Programkommitté är vilande och ansvaret för denna punkt åligger, liksom tidigare år, styrelsen och medlemmarna.

Det beslutades att årsavgiften för 2024 ska vara oförändrad, således 100 kr.

Beslut togs att klubben ska deltaga vid Torshälla Marknad och vi kommer även arrangera en minimässa under hösten 2023.


Beslut togs även att vi behåller avgiften för fikat, 20:-, att gälla under 2022 och framåt.


Vår möteslokal: