Stadgar

TORSHÄLLA FRIMÄRKSKLUBB

 § 1 Föreningens ändamål


Torshälla Frimärksklubb har till ändamål att inom Torshälla/Eskilstunaregionen utbreda och vidmakthålla intresset för filatelin genom:

a) föredrag, diskussioner och demonstrationer av samlingar

b) propaganda; muntlig, genom media, Internet, mässor, utställningar och andra liknande aktiviteter

c) cirkulations-, bytes- och auktionsverksamhet

d) främjande, stödjande och (om tillräckligt stort medlemsantal finns som underlag) organiserande av ungdomsfilatelin.

 

§ 2 Medlemskap


Medlemskap i föreningen kan erhållas av alla frimärkssamlare.

Varje ansökan prövas av föreningen. Medlem kan vid överträdelse

av föreningens stadgar, eller om denne av annan anledning befinns

vara olämplig som medlem i uteslutas ur föreningen.

 

§ 3 Årsavgift


Årsavgiften fastställes av årsmötet på styrelsens förslag och skall

erläggas senast 31 mars för löpande kalenderår. Ny medlem

skall erlägga årsavgiften senast en (1) månad efter inträdet i föreningen.

Vid inträde efter 1 juli erlägges halv årsavgift.

 

§ 4 Styrelse


Föreningens styrelse utses på årsmötet enligt följande princip:

Från och med år 2012: Ordförande och Sekreterare väljs på två (2) år

Från och med år 2013: Kassör och Ledamot väljs på två (2) år.

Detta för att undvika val av Ordförande och Kassör vid samma tillfälle,

då dessa ledamöter i styrelsen är de enda som (var och en för sig)

tecknar föreningen i kommersiella sammanhang, som exempelvis vid hantering

av bankmedel och tillgångar i föreningens ägo.

Avgår styrelseledamot före verksamhetsperiodens slut, skall ersättare snarast

utses genom fyllnadsval, att följa samma tidscykel som ovan angivna princip.

Styrelsen sköter föreningens angelägenheter samt förbereder och utlyser föreningens möten.

Ordföranden leder styrelsens och föreningens möten samt tillser

att beslutade åtgärder verkställs. Sekreteraren för protokoll vid möten,

sköter föreningens korrespondens, utsänder kallelser till möten och

utarbetar förslag till verksamhetsberättelse. Kassören sköter föreningens

räkenskaper och för bok däröver. Förutom en mindre kontantkassa

skall föreningens likvida medel insättas på räntebärande bankkonto

eller motsvarande. Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december.

Vid ombyte av Kassör under löpande räkenskapsår skall revision och

inventering ske av Revisor och Revisorssuppleant om möjligt i såväl

den avgående som tillträdande Kassörens närvaro.

Inga arvoden eller andra ekonomiska ersättningar i form av lön utgår till någon av styrelsemedlemmarna och ej heller till andra medlemmar i Torshälla Frimärksklubb.

 

§ 5 Revision och cirkulation


På årsmötet utser föreningen Revisor och Revisorssuppleant, samt Cirkulationsföreståndare,

att verka för ett (1) år i taget. Det åligger Revisor att granska styrelsens åtgärder

och beslut, samt Kassörens räkenskaper och däröver utfärda en revisionsberättelse.

Cirkulationsföreståndaren anskaffar och distribuerar cirkulationssändningar till

föreningens medlemmar, kontrollerar uttagen och reviderar dessa.

 

§ 6 Styrelsemöten


Styrelsen sammanträder på Ordförandens kallelse och är beslutsmässig när tre (3) ledamöter är närvarande. Vid styrelsemötena förs beslutsprotokoll, som justeras av Ordföranden.

 

§ 7 Föreningsmöten


Föreningen håller möten minst en (1) gång i månaden, med undantag för juni och juli månad. Vid mötena förs endast vid särskilt behov protokoll som justeras av Ordföranden, om särskild justeringsman ej utsetts. Årsmötet hålls varje år före februari månads utgång. Vid årsmötet skall följande föredragningslista gälla (tillägg får göras, dock ej borttag av punkter):


  1. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
  2. Val av Ordförande och Sekreterare för årsmötet, samt justeringsmän
  3. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (Sekreteraren), kassaredogörelse (Kassören) samt revisionsberättelse (Revisorn)
  4. Fråga om ansvarsfrihet* för styrelsen
  5. Val av styrelse (enligt princip i § 4)
  6. Val av Revisor och Revisorssuppleant*
  7. Val av Cirkulationsföreståndare, Bibliotekarie och Valberedning
  8. Fastställande av årsavgiften
  9. Övriga frågor

 

§ 8 Rösträtt


Varje medlem innehar en (1) röst vid voteringar.

Vid styrelsemöte är styrelsen beslutsmässig endast om minst tre (3) av styrelsens medlemmar är närvarande vid votering.

 

§ 9 Stadgeändring


Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltig om det inte bifallits

av minst två tredjedelar (2/3) av de på mötet röstande.

Ändringsförslag kan inte upptagas till prövning, om det inte framlagts

av styrelsen och till sitt huvudsakliga innehåll angivits vid kallelsen till mötet.

 

§ 10 Upplösning


Beslut om upplösning av föreningen är ogiltigt om det inte bifallits

av minst fyra femtedelar (4/5) av de på mötet röstande och dessa

tillika motsvarar minst hälften av föreningens samtliga medlemmar.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas till något

filatelistiskt ändamål, varom föreningen närmare bestämmer.

 


Styrelsen Torshälla Frimärksklubb 2024-25


Martin Orbe, ordförande

Lennart Pettersson, sekreterare
Ulf Borsch, kassör
Gabriella Mangsgård, styrelseledamot

Peter Olofsson, styrelseledamot

Elof Ulfves, styresleledamot

STADGAR