Runes Minne stadgar

Rune Erikssons Minne

Villkor

§ 1

Rune Erikssons Minne har som ändamål att vara till gagn för Torshälla Frimärksklubbs och Eskilstuna Vykortsförenings verksamhet inom det postala samlarområdet och då främst riktad mot ungdomar.

§ 2

Insättning till Rune Erikssons Minne kan ske under året till ett angivet plus- eller bankgiro. Behållningen skall hållas åtskilt från föreningarnas egna medel, genom ett separat bankkonto.

§ 3

Ansökan om bidrag från Rune Erikssons Minne skall göras på en blankett, där det

skall framgå namn och avsikten med det begärda beloppet.

Ansökan skall vara insänd senast

den 31 december året innan beloppet skall utdelas.

Beviljat belopp utdelas på årsmötet kommande år.

§ 4

Rune Erikssons Minnes behållning redovisas varje år, på de båda klubbarnas årsmöten. Rune Erikssons Minne skall handläggas av två ombud från varje förening.

§ 5

Rune Erikssons Minnes ekonomiska tillgångar skall förvaltas på ett betryggande sätt.

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall till årsmötet överlämnas

som en ekonomisk rapport samt en verksamhetsberättelse.

§ 6

För att revidera Rune Erikssons Minnes verksamhet, skall senast 2 veckor innan årsmötet föregående års förvaltning ställas till revisorernas förfogande, eller när så revisorerna fordrar.

§ 7

Beslut om ändring av dessa villkor är inte giltigt om det inte bifallits

av minst 2/3 av de på sammanträdet röstande. Ändringsförslag kan inte upptagas

till prövning, om det inte framlagts av någon av de två klubbarnas styrelser

och till sitt huvudsakliga innehåll angivits till sammanträdet.

Beslut om upplösning av Rune Erikssons Minne är ogiltigt, om det inte bifallits

av minst 4/5 av de på mötet röstande och dessa tillika motsvarar

minst hälften av de två klubbarnas samtliga medlemmar.

Om Rune Erikssons Minne upplöses eller på annat sätt skulle upphöra,

skall dess tillgångar användas till något postalt ändamål,

varom de båda klubbarna i sådant fall närmare bestämmer.

De som vill hedra Rune Erikssons Minne kan bidra med valfri summa, genom att sätta in beloppet på något av följande konton:

Plusgirokonto 54 97 72 – 2 eller Bankgirokonto 617 – 2415

Märk inbetalningen med ”Rune Erikssons Minne” och (valfritt) ditt namn.

Janne Nygren

Ordf. Torshälla Frimärksklubb

Lennart Pettersson

Ordf. Eskilstuna Vykortsförening